Изпълнение на проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 20.11.2017 г. ЕТ “КАТИНА – КАТЯ ПЕТРОВА” подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката – Управляващ орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” за реализацията на проект “Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на ЕТ “КАТИНА – Катя Петрова“.

Проектът включва дейности, които ще спомогнат за осигуряването на устойчив растеж на фирмата чрез инвестиции за реализация на мерки за повишаване на енергийната й ефективност, а именно: – подмяна на стара и енергийно неефективна машина за роло щори с нова с по-ниско потребление на енергия; – подмяна на стара и енергийно неефективна машина за вертикални щори с модерна и високопроизводителна машина; – подмяна на енергийно неефективен бутален компресор с винтов компресор с по-добри технически параметри; – подмяна на енергийно неефективен бутален компресор с винтов компресор с по-добри технически параметри; – оползотворяване на остатъчната топлинна енергия чрез изграждане на топловъздушно отопление; – изграждане на покривна фотоволтаична електроцентрала (ПФВЕЦ) за производство на електроенергия за собствени нужди; – внедряване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и на система за енергиен мениджмънт (СЕМ) съгласно МС ISO 50001.

Резултатите от изпълнението на проектa ще бъдат:
– Намалени разходите за електроенергия с мин. 52,41% / Реализирани годишни спестявания на енергия от изпълнението на препоръчания пакет мерки (ГС): 64 392 kWh/г.
– Оптимизирани производствените процеси и осигурен непрекъснат контрол по целия производствен процес, в резултат на което загубите от брак в отделните етапи на производството ще бъдат сведени до технологичния минимум;
– Повишено качеството на произвежданите изделия и разширено производството чрез производство на по-голям обем, различни по вид, размер и цвят щори, вкл. Осигурена възможност за излизане на международни пазари.
Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца – 20.11.2017 г. – 20.11.2018 г.

Бюджет – 237 765.81 лева.

Проект “Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на ЕТ КАТИНА – Катя Петровa“, административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0755-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съобщение за набиране на оферти