СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Наименование на проекта: Изпълнение на мерки за повишаване енергийната
ефективност на ЕТ КАТИНА – Катя Петрова
Номер и наименование на
процедурата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ:
BG16RFOP002-3.001 – Енергийна ефективност за
малките и средни предприятия
Номер на договора: BG16RFOP002-3.001-0755 от 20.11.2017 г.
Бенефициент: ЕТ „КАТИНА-КАТЯ ПЕТРОВА“
Адрес: гр. Добрич, ул. Васил Левски № 9
Телефон: 359 888 417 086
Email: katina_bulgaria@abv.bg
Лице за контакт: Катя Петрова

Предмет на възлагането: „Внедряване на система за енергиен мениджмънт
съгласно изискванията на международен стандарт ISO 50001″
Тип на възлагането: Чрез прилагане на две съпоставими оферти/каталози/разпечатка
от официална интернет страница на производител/доставчик или комбинация от
посочените, съдържащи цена, характеристики/функционалност/описание, които не
противоречат на заложените в адм.договор за БФП.
Описание на предмета на възлагането:
ЕТ «КАТИНА – КАТЯ ПЕТРОВА» е сертифициран по международен стандарт БДС EN
ISO 9001:2008, но няма внедрена система за управление на енергията (СУЕ). Чрез
прилагане изискванията на МС ISO 50001 фирмата ще е в състояние чрез систематично
управление на енергията: – да подобри енергийните характеристики, вкл. енергийната
ефективност, използването и потреблението на енергията; – да намали емисиите на
парникови газове и др. свързани въздействия върху околната среда; – да намали
енергийните си разходи за производството на единица продукт.
В предметния обхват на възлагането по разработване и внедряване на изискванията на
стандарта са включени следните етапи:
1. Провеждане на въвеждащо обучение
2. Oпределяне на енергийна политика и утвърждаване на екип за управление на
енергията 3. Eнергийно планиране, преглед и определяне на енергийна базова линия
4. Разработване на необходимата документация, вкл. определяне на общи и
специфични енергийни цели и планове за управление на енергията

5. Oбучение на персонала и отговорните лица за работа с внедрената система, вкл.
обучение и сертифициране на вътрешни одитори
6. Провеждане на вътрешни одити и подготовка за сертификационен одит
Прогнозна стойност: 4 600,00 лв. без ДДС
Начин на плащане: 50 % до 10 дни след подписване на договор; и 50% до 10 дни след
получаване на сертификат.
Срок за изпълнение:
Срок за изпълнение – до 3 месеца след подписване на договор, но не по-късно от
крайния срок за изпълнение на проекта – 20.11.2018 г.
Определеният изпълнител ще има следните задължения и отговорности:
– Да разработи и внедри в ЕТ “КАТИНА-КАТЯ ПЕТРОВА” система за
управление на енергията съгласно изискванията на стандарт ISO 50001 и съгласно
изискванията на ЕТ “КАТИНА-КАТЯ ПЕТРОВА” и ОПИК,
– При изготвянето на документите, свързани с изпълнението на предмета на
поръчката, да спазва изискванията за визуализация и визуална идентификация съгласно
Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020 г.
– Да издаде фактура за изпълнените дейности. Във фактурата задължително
следва да е посочен текст “Разходът е по АДПБФП № BG16RFOP002-3.001-0755-
C01/20.11.2017 г. по ОПИК».
Допълнителни условия:
1. Оферта се подава до 30.03.2018 г. по ел.поща на фирмата: katina_bulgaria@abv.bg
лично или с куриер на адреса на ЕТ “КАТИНА-КАТЯ ПЕТРОВА” в гр. Добрич, ул.
Васил Левски № 9
2. Офертата се адресира до ЕТ Катя Петрова.
3. Оферти, получени след посочения краен срок, няма да бъдат разглеждани.
4. Всеки кандидат има право да представи само една оферта.
5. Офертите се изготвят на български език, в български лева без включен ДДС. ДДС се
описва на отделен ред.
6. Офертата следва да бъде подписана от официалния представител и подпечатана със
свеж печат на кандидата (ако същият разполага с такъв) или да е подписана с
електронен подпис на официалния представител на кандидата.
След разглеждане на получените оферти, ЕТ “КАТИНА-Катя Петрова” ще възложи
изпълнението на дейностите по разработване и внедряване на система за управление на

енергията съгласно изискванията на ISO 50001, на участника, предложил най-ниска
обща цена.
Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 30.03.2018 г., до 17:00 ч.
21.03.2018 г.
гр. Добрич БЕНЕФИЦИЕНТ:
ЕТ “КАТИНА-Катя Петрова”

Проект “Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на ЕТ КАТИНА – Катя Петровa“,
административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-3.001-0755-C01, финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.